COVID-19 Protocol Fotografie Sector

versie: 1 oktober 2020

Een fotograaf moet ‘Corona-proof’ kunnen werken. De beroepsorganisatie voor professionele fotografen, Dutch Photographers (DuPho), heeft dit protocol opgesteld om daarbij te helpen. Alle leden van DuPho hebben input kunnen leveren en velen hebben dat ook gedaan, vanuit hun eigen specifieke vakkennis.

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Op basis van de RIVM-adviezen zijn verschillende landelijke protocollen opgesteld door de Rijksoverheid, beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. De fotografie sluit bij die protocollen aan. Als de maatregelen van de overheid of de inzichten van het RIVM veranderen, volgen fotografen de gewijzigde protocollen. Check dus altijd de protocollen waarnaar hieronder is gelinkt (zoals het RIVM- protocol voor winkels, MKB-protocol voor werkruimtes e.d.).

DuPho zal maandelijks evalueren of dit protocol nog up-to-date is en aansluit bij de andere relevante protocollen en bij de RIVM-richtlijnen.

Check zelf ook regelmatig of de protocollen waar DuPho naar verwijst, zijn veranderd. Neem een abonnement op COVID-19 nieuwsbrieven van de belangrijkste organisaties en overheden. DuPho zal de verwijzingen naar andere protocollen die hieronder staan, up-to-date houden.

Belangrijk: meld in offertes, contracten en op je eigen website uitdrukkelijk dat dit protocol geldt.
Hieronder staan de belangrijkste punten nog eens opgesomd en daar waar specifieke punten voor de fotografie(winkels) van belang zijn, noemen we die. Omdat elke tak van fotografie weer anders is, kan er vanuit de praktijk aanleiding zijn om af te wijken van dit protocol. Bekijk ook altijd vlak voor je ergens aan het werk gaat, welke regels er op dat moment gelden. Het belangrijkste is: informeer jezelf en gebruik je gezonde verstand.

Algemene regels voor iedereen

 1. Stel je op de hoogte van de COVID-19 regels die op de te bezoeken locatie gelden en houd je daaraan.

 2. Als er een noodzaak is om van die regels af te wijken, bespreek dat met de verantwoordelijke van die

  locatie (een COVID-manager, conciërge van de school, marktmeester etc.) en maak daar afspraken over.

 3. Als jullie er samen niet uit komen, beëindig je het werk en ga je naar huis. Neem, indien je lid bent van

  DuPho, dan contact op met DuPho voor verder advies.

 4. Volg de voorschriften over het maximaal aantal personen dat mag samenkomen.

 5. Huisgenoten mogen dichter dan 1,5 meter bij elkaar staan. Als je twijfelt of een groep mensen

  daadwerkelijk uit huisgenoten bestaat, hanteer dan de standaardregels (1,5 meter etc.).

 6. Werk zoveel mogelijk vanuit huis voor werkzaamheden die niet noodzakelijkerwijs op locatie hoeven te

  worden verricht.

 7. Organiseer besprekingen zoveel mogelijk telefonisch, via videoconference of andere digitale middelen.

 8. Plan een meerdaagse fotografieopname zoveel mogelijk aaneensluitend.

 9. Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de werklocatie.

 10. Kombijfotograferenoplocatieniettevroegenvertrekzodrahetwerkklaaris.

 11. Gebruikzoveelmogelijkjeeigenapparatuurenmiddelen.

 12. Alsiemandandersjeapparatuurofanderespullen(tijdelijk)gebruikt,wordtdeapparatuur

  gedesinfecteerd voordat je het uit handen geeft en op het moment dat je het terugkrijgt.

13. Gebruikwaarmogelijkextraapparatuurombijhetfotograferende1,5meterafstandtekunnen

waarborgen (zoals een statief).

Specifiek voor fotografen:

 1. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

 2. Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

 3. Omdat je in principe tot 10 dagen na het laatste contact met een COVID-19 patiënt nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.

 4. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon buiten jouw huishouden.

 5. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

 6. Was voor vertrek van huis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.

 7. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van een locatie.

 8. Vermijd het aanraken van je gezicht.

 9. Schud geen handen.

 10. Beperkzoveelmogelijkhetontmoetenvanmensenuitderisicogroepen.

 11. Hourekeningmetderegelsomtrenthetaantalpersonenvoor‘binnen’en‘buiten’.

 12. Draagzoveelmogelijkeenmondkapjeinpubliekeruimtes.

 

Fotograferen op locatie

Straatfotografie is toegestaan. Houd je daarbij uiteraard wel aan de maatregelen. De belangrijkste zijn: de 1,5 meter afstand, zoveel mogelijk alleen op pad en alleen als je in goede gezondheid bent.

Zowel buiten als in gebouwen zijn vaak protocollen van kracht. Voor de openbare ruimte zijn de basisregels van de rijksoverheid leidend. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Specifiek voor trainingen en workshops

Aangaande het geven van workshops en trainingen op het gebied van fotografie geldt tevens het protocol ‘Veilig trainen’. Dit protocol volg je als fotograaf altijd.

Specifiek voor fotowinkels

Voor winkels heeft het RIVM een algemeen protocol opgesteld. Dit protocol volgt je als winkelier altijd. Aanvullend hierop geldt voor pasfotowinkels de volgende basisregel:

§ Zetjestatiefop1,5metervandegeportretteerde.
Voor werkruimtes heeft MKB-Nederland, VNO-NCW, FNV CNV Unie een aantal protocollen opgesteld. Dit

protocol volg je als fotograaf altijd. Zie de Coronaregels en veiligheid.

Specifiek voor fotografiestudio’s:

 1. Maak je studio dagelijks goed schoon.

 2. Draag zo vaak mogelijk handschoenen.

 3. Laat niet meer personen toe dan het door het VNO-NCW-protocol en het RIVM aangeven.

 4. Ventileer je studio zo goed mogelijk: zet bijvoorbeeld de ramen zoveel mogelijk open.

 5. Ontsmet zoveel mogelijk de deurklinken, meubilair, lichtknopjes en andere contactpunten.

 6. Check of klanten, leveranciers en andere bezoekers COVID-19 klachten hebben: verkoudheidsklachten,

  zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest hebben en weiger hen de toegang als dat

  het geval is.

 7. Schud niet de hand van een bezoeker bij aankomst of vertrek.

 8. Zorg dat voldoende desinfectiemiddelen aanwezig zijn (bijv. een antibacteriële hand gel).

 9. Een groep van kinderen onder de 12 jaar mag dicht bij elkaar in de studio. Vanaf 1 juli 2020 geldt dat ook

  jongeren tot 18 jaar geen afstand tot elkaar hoeven te houden. Ze moeten wel 1,5 m afstand houden van

  volwassenen. Houd zelf, als fotograaf, voldoende afstand.

10. Plandebezoekenzodatverschillendebezoekerselkaarniettreffeninofbijdestudio.

§ Zetjestatiefop1,5metervandegeportretteerde.
Voor werkruimtes heeft MKB-Nederland, VNO-NCW, FNV CNV Unie een aantal protocollen opgesteld. Dit

protocol volg je als fotograaf altijd. Zie de Coronaregels en veiligheid.

Fotograferen in het buitenland

De regels hierboven gelden voor fotografie in Nederland. In het buitenland gelden soms afwijkende regels, die bovendien vaak streng worden gehandhaafd, met hoge boetes. Stel je van die regels op de hoogte voordat je naar dat land toegaat.

NB: check altijd vooraf of je überhaupt naar een land toe kan en of je daar kan werken.

Over DuPho.

DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. DuPho gelooft in de kracht en waarde van beeld, verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied.

DuPho zet zich in voor de positieverbetering van professionele fotografen op het zakelijke, maatschappelijke en culturele vlak. Zij brengt hun werk en het vak nationaal en internationaal actief onder de aandacht. DuPho is een moderne organisatie: niet top down maar bottom-up georganiseerd. Samen met het landelijke bureau worden activiteiten, lezingen, workshops en borrels georganiseerd. Leden bepalen de agenda en vormen de belangrijkste bron van informatie en inspiratie.

DuPho.

Piet Heinkade 181 k / 1019 HC Amsterdam / +31 (0)20 788 44 88 / info@dupho.nl / www.dupho.nl KvK 40531110 / BTW NL 816604344B01 / IBAN NL88INGB0007228622 / BIC INGBNL2A

Scroll naar top