fbpx

algemene voorwaarden

aanvullende voorwaarden productfotografie

1. algemeen

1.1 Aanvullende voorwaarden voor productfotografie van B2B Fotografie dienen ter aanvulling op de algemene voorwaarden van DuPho. B2B Fotografie is de door de heer N.R. Reijngoud gedreven eenmanszaak. B2B Fotografie staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56993609 en is gevestigd te (1721 PW) Broek op Langedijk aan de Bijlestaal 46 K.

1.2 De aanvullende voorwaarden productfotografie zijn naast de algemene voorwaarden van DuPho, met uitsluiting van inkoop- dan wel andere algemene voorwaarden van Wederpartij, van toepassing op alle offertes en opdrachtenalsmede maken tevens een integraal onderdeel uit van al-le Overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten en door Fotograaf te verrichten overige werkzaamheden.

1.3  In deze set algemene voorwaarden wordt aangesloten bij de definities van Fotograaf en Wederpartij zoals deze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van DuPho.

1.4  Onder Wederpartij wordt in deze aanvullende voorwaarden voor productfotografie tevens bedoeld de door Wederpartij schriftelijk aangewezen derde(n).

1.5  Fotograaf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in bewaring nemen en het vervoer van de goederen.

1.6  Fotograaf zal bij bewaring van de goederen de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.

1.7  De Fotograaf zal Wederpartij gedurende de bewaarneming toegang verschaffen op verzoek van Wederpartij tot de in bewaring genomen goederen tegen vergoeding van de daaraan verbonden extra door de Fotograaf te maken kosten en mits daaromtrent vooraf met de Fotograaf een afspraak is gemaakt.

1.8  Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen worden de goederen direct na voltooiing van de werkzaamheden van Fotograaf opgehaald.

1.9  Alle bewaring en/of vervoer van goederen door Fotograaf en/of door bij Fotograaf werkzame werknemers en/of ingeschakelde derden zal geschieden voor rekening en risico van de Wederpartij.

2. verzekering

2.1 Fotograaf zal, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk met de Wederpartij is overeengekomen, nimmer verplicht zijn verzekeringen af te sluiten ten behoeve van de goederen die aan Fotograaf zijn toevertrouwd.

2.2 De Wederpartij dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen en/of vervoerde goederen tijdens de duur van de overeenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. Het tarief dat de Fotograaf hanteert, is niet op het verzekeren van de goederen afgestemd.

2.3 Fotograaf wijst klant erop dat klant een tijdelijke opslagverzekering voor goederen voor de bewaarneming periode dient af te sluiten dan wel dat klant zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats.

3. kosten

3.1 Wordt in geval van schade aan of verlies van de goederen, welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd door brand of enige andere oorzaak, diens medewerking ingeroepen voor het vaststellen van zodanig verlies of zodanige schade, dan zal de bewaarnemer gerechtigd zijn te vorderen, dat het bedrag van de daarmee samenhangende kosten inclusief van de beloning ter zake zijn bemoeienissen aan hem worden vooruitbetaald dan wel dat daarvoor zekerheid wordt gesteld.

4. aansprakelijkheid

4.1 Fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant voor schade, op welke grond dan ook, inclusief alle directe en indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, beschadiging of diefstal, behoudens indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van Fotograaf, bij Fotograaf werkzame werknemers en/of hulppersonen ingeschakeld door Fotograaf.

4.2 Indien en voor zover de Fotograaf met inachtneming van de voorgaande leden niettemin aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Fotograaf wordt uitbetaald onder aftrek van het eigen risico van dergelijke verzekering.

4.3 Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Fotograaf ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige aanvullende voorwaarden voor productfotografie, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepas-sing van dit artikel zou volgen.

4.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Fotograaf aansprakelijk is.

5. overmacht

5.1 Indien Fotograaf door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Fotograaf nimmer aansprakelijk jegens Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.2 Aan de zijde van Fotograaf omvat overmacht onder andere alle handelingen waarop Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en overige gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Fotograaf vallen, zelfs wanneer deze op het moment van het sluiten van de overeenkomst konden worden voorzien, ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of permanent wordt verhinderd hetgeen, indien niet reeds hieronder vallend, wordt begrepen, verzuim van leveranciers van Fotograaf, ziekte,  (burger-)oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme (zowel aanslagen als het door overheidswege vastgestelde maximale veilig-heidsniveau van terrorismedreiging), rellen, stakingen, personeelstekort, uitsluitingen, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, late levering van materialen en producten door de leverancier van Fotograaf, beperkende overheidsmaatregelen, sabotage (waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot het door anderen dan medewerkers van Fotograaf en/of door Fotograaf ingeschakelde derden, en in het algemeen een onvoorziene omstandigheid binnen de onderneming of op locatie van Fotograaf, zowel in binnen- en buitenland. Het vorenstaande is eveneens van toepassing als de voornoemde omstandigheden plaatsvinden met betrekking tot of binnen / bij de onderneming, op de locatie van de werkzaamheden of bij de leverancier waar Fotograaf haar producten inkoopt of gewoonlijk inkoopt.

Scroll to Top